ranking kont - logo serwisu

WIBID

Co to jest WIBID?

WIBID (ang. Warsaw Interbank Offered Bid Rate) to stopa procentowa w obrocie międzybankowym, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt. W odróżnieniu od WIBOR-u, który odnosi się do oprocentowania kredytów i pożyczek, WIBID wpływa na wysokość odsetek pozyskiwanych m.in. z lokat terminowych i kont oszczędnościowych.

Czym jest depozyt międzybankowy?

Depozyt międzybankowy (ang. Interbank deposit) to transakcja zawierana przez banki, na mocy której jedna instytucja przekazuje innej określoną kwotę pieniężną w zamian za określone oprocentowanie. To oprocentowanie to właśnie WIBID.

Jak obliczany jest WIBID?

Wskaźnik referencyjny WIBID, tak samo jak WIBOR jest ustalany w drodze fixingu. Banki, które są członkami panelu WIBID oraz WIBOR do godziny 11:00 każdego dnia roboczego deklarują wysokość oprocentowania. Wyjątkiem są stopy ON i TN, które ustala się o godzinie 17:00.

WIBID jest wyliczany jako średnia arytmetyczna podanych wartości po odrzuceniu oprocentowania najniższego oraz najwyższego. Opracowywanie stawek referencyjnych zawiesza się, jeżeli liczba uczestników fixingu spadnie poniżej sześciu. Wewnętrzne przepisy regulujące funkcjonowanie GPW pozwalają również na zawieszenie fixingu w określonych sytuacjach, np. gdy uczestników fixingu jest wystarczająco dużo, ale powtarzają się epizody nieprzekazywania przez nich danych.

Administratorem wskaźnika WIBID jest spółka GPW Benchmark S.A., a nadzór nad jego opracowaniem sprawuje Komitet Nadzorczy GPW Benchmark S.A. W sposób szczegółowy sposób wyliczania stawek WIBID został opisany w regulaminie fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Spółka GPW Benchmark publikuje aktualne stawki referencyjne na stronie internetowej https://gpwbenchmark.pl/ o godzinie 23:00 danego dnia fixingu.

Kontrola danych przez administratora

Dane przekazywane przez członków panelu są każdorazowo weryfikowane przez administratora na płaszczyźnie wiarygodności.

Jeżeli uczestnicy fixingu usiłują manipulować stawkami referencyjnymi, administrator stwierdza tzw. kwotowanie podejrzane i ma prawo wdrożyć środki ostrożnościowe, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r., nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (ang. Market Abuse Regulation, MAR). Kary finansowe za naruszenie MAR nakłada KNF – mogą one sięgnąć setek tysięcy złotych

Dla jakich okresów wyliczany jest WIBID?

Parametr WIBID ustalany jest codziennie, ale podaje się go według kilku okresów. Do wyznaczania oprocentowania lokat długoterminowych najczęściej stosuje się WIBID 3M (trzymiesięczny), ale możesz spotkać się również ze wskaźnikami:

  • ON (ang. overnight) – określa oprocentowanie kredytu na 1 dzień, począwszy od dnia zawarcia transakcji;
  • TN (Tomorrow/Next) – określa oprocentowanie kredytu na 1 dzień, począwszy od dnia następnego po dniu zawarcia transakcji;
  • SW (ang. Spot Week) – określa oprocentowanie kredytu na tydzień, licząc od 2 dni po dniu zawarcia transakcji;
  • 1M (oraz odpowiednio 3M, 6M, 9M) – określa oprocentowanie kredytu na 1, 3, 6 lub 9 miesięcy, licząc od 2 dni po dniu zawarcia transakcji;
  • 1Y – określa oprocentowanie kredytu na 1 rok, licząc od 2 dni roboczych po zawarciu transakcji.

W ciągu 15 minut od ogłoszenia stawki procentowej banki są zobowiązane do zawierania między sobą umów na warunkach nie mniej korzystnych, niż zadeklarowane. Warto wiedzieć, że nie da się ustalić stałej wartości wskaźnika WIBID, ponieważ ulega on nieustannym zmianom.

WIBID a WIBOR. Główne różnice

Oba wskaźniki odnoszą się do obrotu międzybankowego. WIBOR określa cenę korzystania z kapitału banku przez inną instytucję finansową. Z kolei WIBID wskazuje koszt złożenia depozytu przez jeden bank w innym banku.

Stawka WIBOR określa koszty kredytowania, natomiast wartość WIBID odnosi się do oprocentowania:

  • lokat terminowych;
  • kont oszczędnościowych;
  • Indywidualnych Kont Emerytalnych.

Stopa WIBID zawsze jest niższa niż WIBOR, ale oba parametry są powiązane z referencyjną stopą procentową kształtowaną przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeśli RPP podejmie decyzję o podniesieniu stóp procentowych (np. w celu walki z rosnącą inflacją), zarówno WIBOR, jak i WIBID będą wzrastały. Ostatecznie więc polityka finansowa państwa wywiera pośredni wpływ na zmiany wskaźników referencyjnych.