ranking kont - logo serwisu

Faktoring w praktyce - na czym polega i dla kogo jest przeznaczony?

ikona kalendarza
18/10/2023
Z raportu KUKE Finance[1] wynika, że faktorzy w 2022 r. wykupili wierzytelności na łączną kwotę 460,6 mld zł. Tak wysoka wartość doskonale obrazuje, jak dużym problemem dla przedsiębiorców działających w Polsce są nieterminowe płatności. Jeżeli twoi kontrahenci również zalegają z opłaceniem faktur, faktoring może okazać się rozwiązaniem, które uratuje twoją firmę. Na czym polega usługa faktoringu?
graficzna ilustracja prezentująca litery układające się w wyraz factor, co bezpośrednio nawiązuje do faktoringu
informacja - nowa ikona
Kluczowe spostrzeżenia
  • Faktoring polega na przejęciu przez faktora wierzytelności faktoranta względem dłużnika i stanowi formę finansowania działalności.
  • Istnieje wiele rodzajów faktoringu (jak np. faktoring cichy, wierzytelnościowy), więc możesz łatwo dopasować go do swojego modelu biznesowego.
  • Zaletą faktoringu jest brak dodatkowych kosztów oraz możliwość szybkiego otrzymania pieniędzy.
  • Z faktoringu mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, choć małe firmy mają do wyboru mniejszą liczbę ofert.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupieniu wierzytelności wynikających z faktury w zamian za gotówkę. Stanowi on formę finansowania w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo potrzebuje pieniędzy szybciej, niż wynikałoby z terminu zapłaty.

przykład ikona

Fakt

70 - 90% wartości faktury - to kwota jaką otrzymuje dłużnik, korzystający z usługi faktorigu.

Po analizie wypłacalności dłużnika faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę, zwykle w wysokości 70–90% wartości faktury. Pozostała część stanowi prowizję firmy za usługę. Zobowiązanie faktoranta istnieje nadal, po prostu zostaje przejęte przez inny podmiot.

ikona informacja - ciemna

Strony umowy faktoringu

Umowa faktoringu jest zawierana między:

  • faktorantem – przedsiębiorcą dostarczającym towary lub usługi, który wystawił fakturę nabywcy;
  • faktorem – firmą, która nabywa wierzytelność z tytułu wystawienia faktury przez faktoranta dłużnikowi.

Faktoring jest formą usługi, która poprawia płynność finansową firmy. Może dotyczyć zarówno faktur z długim terminem płatności (np. 60 lub 90 dni), jak i zobowiązań niezapłaconych w terminie.

Z reguły żaden faktor nie będzie jednak zainteresowany nabyciem roszczenia przedawnionego z uwagi na trudności w jego dochodzeniu. Roszczenia związane z działalnością gospodarczą przedawniają się z upływem 3 lat od dnia wymagalności.

Uczestnicy faktoringu zawierają umowę między sobą, ale jej skutek jest odczuwalny również przez dłużnika faktoranta. Co do zasady będzie on musiał zapłacić kwotę wynikającą z faktury na rzecz faktora.

Dwa holograficzne wizerunki mężczyzn otoczone cyfrowymi ikonami i zębatkami, z dłońmi sięgającymi w kierunku centralnej wizualizacji, symbolizujące skomplikowane powiązania w umowie faktoringowej.
Interakcja między uczestnikami faktoringu, z dłużnikiem w centralnej roli.

Odpowiedzialność faktoranta i faktora kształtuje się różnie w zależności od modelu usługi. W klasycznej postaci (faktoring pełny) to faktor ponosi pełne ryzyko związane z brakiem zapłaty. W przypadku faktoringu niepełnego ryzyko może powrócić do faktoranta, jeżeli nie uda się ściągnąć długu.

Rodzaje faktoringu

Temat faktoringu jest złożony, a w praktyce wyróżnia się wiele rodzajów tej usługi, ponieważ firmy faktoringowe starają się dopasować portfolio do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców. Do najpopularniejszych modeli odkupu wierzytelności zalicza się następujące rodzaje faktoringu

ikona strzałki

Faktoring wierzytelnościowy

Podstawowy rodzaj usługi – może wystąpić jako faktoring pełny lub niepełny (tzw. faktoring z regresem).

W pierwszym przypadku faktor przyjmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika. Po dokonaniu cesji wierzytelności faktorant może zapomnieć o istnieniu długu.

W wariancie z regresem faktor dochodzi od dłużnika wartości faktury, ale w przypadku braku zapłaty może wystąpić tytułem regresu do faktoranta o zwrot wypłaconej należności.

ikona strzałki

Faktoring cichy

W przypadku faktoringu cichego dłużnik w ogóle nie dowiaduje się o sprzedaży wierzytelności, a przelewu należności dokonuje na rachunek faktoranta. Jest to rozwiązanie o tyle ryzykowne dla faktora, że nie może on samodzielnie zweryfikować istnienia wierzytelności oraz stanu niewypłacalności dłużnika. Bazuje przede wszystkim na informacjach otrzymanych od wierzyciela.

ikona strzałki

Faktoring jawny

Odwrotnym rozwiązaniem do usługi w modelu cichym jest faktoring jawny, kiedy dłużnik od samego początku wie, że wierzytelność zmieniła właściciela.

ikona strzałki

Faktoring półotwarty

Hybrydowe rozwiązanie stanowi półotwarty model usługi, kiedy dłużnik dowiaduje się o cesji dopiero z chwilą otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeżeli zapłaci dług w terminie, nigdy nie dowie się, że wierzyciel skorzystał ze wsparcia faktora.

ikona strzałki

Faktoring międzynarodowy

Duże firmy, które regularnie handlują z podmiotami zagranicznymi, mogą sięgnąć po faktoring eksportowy. Działa on na dokładnie takiej samej zasadzie, jak usługa krajowa, z tą różnicą, że w razie niewypłacalności dłużnika faktor będzie musiał dochodzić należności na podstawie zagranicznych procedur.

Jeżeli dłużnik ma swoją siedzibę na terenie jednego z krajów należących do Unii Europejskiej, pojawia się możliwość sięgnięcia po rozwiązania wspólnotowe (np. Europejski Nakaz Zapłaty). W sytuacji, gdy dłużnik rezyduje np. w Chinach lub Stanach Zjednoczonych, dochodzenie wierzytelności będzie trudniejsze, a co za tym idzie – również droższe dla faktoranta.

Czy warto korzystać z faktoringu?

Z faktoringu może skorzystać każda firma, ale nie zawsze będzie to optymalne rozwiązanie. Kiedy warto po nie sięgnąć?

ikona - pozytywne

Zalety faktoringu

Podstawową zaletą faktoringu jest poprawa płynności finansowej firmy. Dzięki wykupieniu wierzytelności otrzymuje ona środki finansowe w ciągu kilku dni i może przeznaczyć je na dalszy rozwój lub spłatę zobowiązań. Umowy faktoringowej nie należy utożsamiać z egzekucją, ponieważ każde z tych rozwiązań ma inny cel.

Często wraz z finansowaniem wierzytelności przedsiębiorca może liczyć na dodatkowe usługi, np. ubezpieczenie kredytowe, monitorowanie terminów płatności, a w ostateczności – podjęcie działań na drodze sądowej.

Ramowa umowa faktoringu z reguły przewiduje limity finansowania dla poszczególnych dłużników, więc strony nie muszą każdorazowo zawierać aneksów, a faktorant nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem maksymalnej kwoty finansowania.

Samo zawarcie kontraktu nie jest skomplikowane. Coraz częściej można się też spotkać z faktoringiem online, który pozwala na załatwienie wszelkich formalności bez wychodzenia z domu. Niekiedy faktor obok cesji wierzytelności może oczekiwać również podpisania weksla in blanco.

ikona - negatywne

Wady faktoringu

Firma korzystająca z faktoringu powinna liczyć się z tym, że nie wszyscy kontrahenci właściwie zrozumieją cel tej usługi. Łatwo pomylić ją z przedsiębiorstwem windykacyjnym zawodowo zajmującym się egzekucją. Nie wszystkie firmy faktoringowe chcą też współpracować z nowymi firmami, które nie mają jeszcze ustalonej pozycji na rynku, a wolumen wystawianych przez nie faktur (a więc i wynagrodzenie faktora) będą niskie.

Czy nowe firmy skorzystają z faktoringu?

Jeżeli dopiero założyłeś działalność gospodarczą, dostęp do faktoringu będzie utrudniony. W internecie możesz znaleźć jednak takie serwisy, jak np. Monevia, które deklarują, że współpracują również z małymi firmami:

  • niezależnie od wybranej formy organizacyjno-prawnej;
  • już od kilku faktur w miesiącu na niewielkie kwoty;
  • bez historii kredytowej.

Czym faktoring różni się od kredytu bankowego?

Faktoring pozwala na szybkie otrzymanie pieniędzy zamrożonych w fakturach. Tym, co odróżnia go od kredytu bankowego, jest brak dodatkowych obciążeń w postaci odsetek oraz prowizji za udzielenie finansowania. Oczywiście faktor pobierze swoje wynagrodzenie, ale weźmie je z pieniędzy, które są należne przedsiębiorcy – nie będzie to dodatkowa opłata.

Faktury z odroczonym terminem płatności to zmora wielu przedsiębiorców. Jeżeli chcesz zachować płynność finansową, faktoring zobowiązaniowy może okazać się dobrym rozwiązaniem. Pamiętaj jednak o łączących się z nim kosztach i ewentualnych problemach wizerunkowych.

ikona cytatu, nawiązuje do źródeł wykorzystanych w artykule

Źródła wykorzystane do napisania tego artykułu, odwołania

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
obrazek przedstawia słońce z widoczną aureolą, co symbolizuje opisywane zjawisko - efekt halo

Efekt halo w psychologii: jak go uniknąć przy rekrutacji pracownika?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia biuro, co symbolizuje temat artykułu o dotacjach z urzędu pracy

Jak otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą?

PRZECZYTAJ → 
obrazek budynku z plakietką informującą o tym, że lokal jest zamknięty, co symbolizuje przedsiębiorce, który zamkyka działalność gospodarczą

Zamknięcie działalności gospodarczej - o czym należy pamiętać?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram