ranking kont - logo serwisu

Jak otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą?

ikona kalendarza
27/07/2023
Planując założenie działalności gospodarczej, możesz skorzystać z dotacji oferowanych przez powiatowe urzędy pracy. To solidny zastrzyk gotówki w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przeczytaj, jak krok po kroku wygląda przyznawanie dotacji na działalność z PUP.
obrazek przedstawia biuro, co symbolizuje temat artykułu o dotacjach z urzędu pracy
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy mogą otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP.
 • Kwota dofinansowania to nawet 600% przeciętnego wynagrodzenia.
 • Otrzymanie dotacji musi być poprzedzone złożeniem prawidłowo wypełnionego wniosku, który podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
 • Każdą dotację trzeba rozliczyć. Błędy na tym etapie mogą skutkować nawet koniecznością zwrotu otrzymanej kwoty.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania na działalność z urzędu pracy?

Szczegółowe warunki, jakie musi spełnić przyszły przedsiębiorca, aby otrzymać dotację na zarejestrowanie działalności gospodarczej, określa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[1] oraz regulaminy układane przez poszczególne urzędy pracy.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą starosta może przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z prowadzeniem tej działalności.

ikona - strzałka

Oprócz zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy o dotację mogą starać się:

 • opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy nie wykonują innej pracy zarobkowej;
 • absolwenci centrum integracji społecznej;
 • absolwenci klubu integracji społecznej.

Dotacje są przyznawane wyłącznie osobom fizycznym, przepisy nie wprowadzają jednak karencji między uzyskaniem statusu bezrobotnego a złożeniem wniosku o dopłatę.

Możesz otrzymać dofinansowanie, jeśli:

 • nie prowadziłeś przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku działalności gospodarczej (także zawieszonej);
 • nie złożyłeś równoległego wniosku o dotację w innym PUP.

Względem wnioskodawcy nie mogą być też realizowane zajęcia komornicze, nie może być on też karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. oszustwo kredytowe lub udaremnienie zaspokojenia wierzyciela).

przykład ikona

Warto wiedzieć

Choć kwoty dotacji unijnych i tych przyznawanych z urzędu pracy mogą być podobne, to są to zupełnie dwie różne formy wsparcia. Fundacje unijne przyznawane są z budżetu wspólnotowego. Dofinansowania z PUP są realizowane w Funduszu Pracy.

Jak ubiegać się o dofinansowania na działalność z urzędu pracy?

Wnioskodawca, który chce skorzystać z dofinansowania, powinien opracować Indywidualny Plan Działania (IPD). Określa on ścieżkę aktywizacji, która przewiduje dofinansowanie. Innymi słowy, urzędnik, który cię prowadzi, musi uznać, że w twoim przypadku udzielenie dotacji byłoby zasadną formą aktywizacji zawodowej.

Po ustaleniu IPD należy złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami. Urząd może skierować daną osobę do doradcy zawodowego, zwłaszcza jeżeli nie ma ona odpowiednich kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia do prowadzenia działalności. Sam wniosek jest krótki i wymaga zwięzłego przedstawienia informacji wskazanych w poszczególnych polach. To znacznie łatwiejsze zadanie niż sporządzenie biznesplanu na potrzeby dotacji unijnej.

przykład ikona
Przykład

Pan Jan ukończył technikum mechaniczne i przez trzy lata praktykował jako mechanik. Teraz planuje otworzyć własny warsztat samochodowy. W jego sytuacji wydanie opinii przez doradcę najprawdopodobniej nie będzie potrzebne. Jeżeli jednak chciałby uzyskać dofinansowanie na otwarcie studia treningu personalnego, istnieje spore ryzyko, że otrzyma decyzję odmowną.

Ocena wniosku jest realizowana dwuetapowo:

 • etap I to ocena formalna złożonego wniosku, czyli jego poprawności i kompletności;
 • etap II to ocena merytoryczna realizowana przez powołaną w tym celu komisję. Obejmuje kryteria przyjęte w Karcie oceny merytorycznej.

Do realizacji kierowane są wnioski, które otrzymały minimum 18 punktów na etapie oceny merytorycznej. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 30.

przykład ikona
Przykład

Pani Anna ukończyła kurs fryzjerski i pracowała dwa lata w salonie fryzjerskim (łącznie 7 punktów). Nawiązała współpracę z dostawcą kosmetyków (2 punkty). Wniosek został przygotowany przez specjalistów, więc jest wyjątkowo czytelny i przejrzysty (3 punkty). Wystarczy, że zdobędzie jeszcze 6 punktów w ocenie i może liczyć na dofinansowanie.

Jeżeli wnioskodawca otrzyma rozstrzygnięcie pozytywne, podpisuje ze starostą umowę cywilno-prawną, która określa szczegóły współpracy, w tym:

 • termin rozpoczęcia działalności;
 • termin wydatkowania dofinansowania;
 • termin złożenia rozliczenia dofinansowania.

Rozliczenie dofinansowania powinno nastąpić nie później niż 2 miesiące po wypłacie dotacji. Podstawą do rozliczenia są przede wszystkim faktury, rachunki oraz umowy z udokumentowanym sposobem płatności.

Ile pieniędzy możesz otrzymać z urzędu pracy na działalność?

Wysokość dofinansowania działalności gospodarczej jest określana w umowie zawieranej między starostą a wnioskodawcą. Nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień podpisania umowy.

Pod „pojęciem przeciętnego” wynagrodzenia rozumie się przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po zamieszczeniu przez Prezesa GUS stosownej informacji w Monitorze Polskim. Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 maja 2023 roku określa przeciętne wynagrodzenie na pierwszy kwartał 2023 r. jako kwotę 7 124,26 zł. Oznacza to, że maksymalna kwota dofinansowania może wynieść nieco ponad 42 tys. zł.

Regulamin ubiegania się o dotacje może wprost określać maksymalne kwoty, jakie przeznaczysz na zakup konkretnych elementów wyposażenia z rozróżnieniem na działalność prowadzoną w lokalu mieszkalnym oraz w innym lokalu. Oznacza to, że na meble kupowane do domowego biura możesz wydać maksymalnie np. 3 000 zł, ale do biura zewnętrznego już 6 000 zł. Na niektóre wydatki, takie jak zakup środków trwałych, przystosowanie lokalu czy pomoc prawną, limit kwotowy zwykle nie obowiązuje.

Warto też wskazać, że dotacja nie zostanie przyznana, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał ją przeznaczyć np. na nabycie akcji, obligacji lub udziału w spółkach, opłaty administracyjno-prawne albo zakupy w formie leasingu. Chodzi o to, aby aktywa, które nabywasz, mogły zostać wykorzystane od razu do prowadzenia działalności i należały do ciebie, a nie zostały zakupione np. jako leasing.

Niewywiązanie się z umowy zawartej z urzędem pracy

Możesz być pewien, że PUP dokładnie sprawdzi, na co przeznaczyłeś otrzymane środki. Osoba, która nie wywiąże się z umowy zawartej ze starostą, zostanie zobowiązana do zwrotu kwoty otrzymanej dotacji wraz z odsetkami. Dzięki ustanowionym zabezpieczeniom odzyskanie środków będzie proste.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana przez urząd pracy to atrakcyjna alternatywa dla wsparcia unijnego. W ten sposób możesz zgarnąć ponad 40 tys. zł na rozkręcenie biznesu. Wadą tego rozwiązania jest to, że ogłoszenia o udzieleniu wsparcia pojawiają się zwykle raz w roku, w styczniu lub w lutym. Zachowaj czujność i na bieżąco monitoruj komunikaty, jakie pojawiają się na stronie PUP właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

FAQ - Pytania na temat dofinansowania z urzędu pracy

Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na kilka pytań dotyczących dofinansowania biznesu z PUP.

Co do zasady kwota dotacji może zostać przyznana wyłącznie na zakup rzeczy nowych. Do nabycia rzeczy używanej może być wymagana zgoda dyrektora PUP, a wnioskodawca musi dodatkowo wskazać, czy dane aktywo zostało zakupione ze środków publicznych, krajowych lub wspólnotowych w ciągu określonej liczby lat poprzedzających datę zakupu.

Udzielenie dotacji jest uwarunkowane od zaoferowania jednego lub większej liczby spośród dostępnych zabezpieczeń. Urzędu pracy preferują poręczenia osób fizycznych lub prawnych, blokadę środków na koncie bankowym oraz gwarancję bankową. Na inne formy zabezpieczenia zgodę musi wyrazić dyrektor PUP.

źródła - ikona

Źródła wykorzystane do napisania tego artykułu, odwołania

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
co potrzebne do założenia konta firmowego

Jak założyć konto firmowe w banku? Co jest potrzebne do założenia rachunku?

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia kobietę przedsiębiorce, która jest nievatowcem

Czy nievatowiec musi mieć konto firmowe?

PRZECZYTAJ → 
artykuł na temat Białej Listy podaatniuków

Czym jest biała lista podatników VAT i dlaczego warto ją sprawdzać?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka