ranking kont - logo serwisu

Jak przebiega blokada konta przez komornika i co warto o niej wiedzieć?

ikona kalendarza
27/05/2022
W określonych przez prawo przypadkach komornik sądowy może zająć środki zgromadzone na rachunku bankowym. W przepisach wymieniono, w jakich sytuacjach dochodzi do zajęcia, jaka kwota może zostać zablokowana, a także kiedy komornik musi odblokować konto. Dowiedz się, jak przebiega zablokowanie konta przez komornika.
blokada konta przez komornika - obrazek do artykułu
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Blokada konta przez komornika to jeden ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych.
 • Komornik może zająć określone rodzaje rachunków bankowych i ma obowiązek zwolnić spod egzekucji kwotę wolną od zajęcia (chyba że blokada dotyczy rachunku firmowego).
 • Odblokowanie konta przez komornika następuje w przypadku spłaty zadłużenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego.
 • Jeżeli komornik zajął kwoty wolne od zajęcia, konieczne będzie złożenie wniosku o odblokowanie konta bankowego.
 • Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi na czynności komornicze, jeżeli organ egzekucyjny działa sprzecznie z prawem.

Kiedy możliwa jest blokada konta przez komornika?

Blokada rachunku bankowego przez komornika to jeden ze sposobów prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych. Przepisy wyróżniają kilka rodzajów egzekucji pieniężnej.
ikona strzałki

Rodzaje egzekucji pieniężnej - przykłady

 • z ruchomości;
 • z wynagrodzenia za pracę;
 • z innych wierzytelności;
 • z innych praw majątkowych.
Komornicze zajęcie rachunku bankowego zmierza do odzyskania wierzytelności pieniężnej. Tak jak wszystkie inne rodzaje egzekucji, może być prowadzone wyłącznie po formalnym wszczęciu postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego. Najczęściej będzie nim prawomocny wyrok sądowy wyposażony w klauzulę wykonalności. Egzekucja może być też prowadzona np. w oparciu o Bankowy Tytuł Egzekucyjny lub nakaz zapłaty.

Komornik może zająć wyłącznie środki zgromadzone na:

 • rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (popularny ROR);
 • rachunku oszczędnościowym;
 • terminowej lokacie oszczędnościowej.

Zajęcie konta przez komornika zostało dokładnie opisane w Ustawie kodeks postępowania cywilnego1, w art. 889 i kolejnych. Proces zajęcia rachunku przebiega dwuetapowo.

 • Komornik zawiadamia bank, w którym dłużnik posiada rachunek, o zajęciu. Jednocześnie wzywa, aby instytucja nie dokonywała wypłat z danego konta do wysokości zajętej wierzytelności bez zgody komornika oraz zawiadomiła go o przeszkodzie w przekazaniu zajętej kwoty (np. kradzież środków z rachunku).
 • Komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku.

Zajęciu podlegają zarówno rachunki prowadzone w walucie polskiej, jak i obcej. W tym drugim przypadku kwota przekazana komornikowi przez bank wyliczana jest w walucie polskiej na podstawie kursu jej kupna ogłoszonego przez NBP w dniu egzekucji.

Pamiętaj, że komornik zajmuje konto, a nie ulokowane na nim środki. Oznacza to, że blokada konta przez komornika obejmuje nie tylko pieniądze, które znajdowały się na rachunku w chwili zajęcia, ale także te wpłacone później. Egzekutor może też zająć wiele rachunków bankowych, niekoniecznie prowadzonych w tym samym banku.

Jak szybko komornik zajmuje wynagrodzenie oraz inne środki?

Jeżeli wierzyciel wskazał we wniosku o wszczęcie egzekucji konkretny numer rachunku bankowego, komornik zadziała bardzo szybko. Konto zostanie zajęte już w kilka dni po wszczęciu postępowania. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy organ egzekucyjny sam musi ustalać, w którym banku (lub bankach) dłużnik ma założone rachunki.

Jeżeli wierzyciel wskazał we wniosku o wszczęcie egzekucji konkretny numer rachunku bankowego, komornik zadziała bardzo szybko. Konto zostanie zajęte już w kilka dni po wszczęciu postępowania. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy organ egzekucyjny sam musi ustalać, w którym banku (lub bankach) dłużnik ma założone rachunki.

Konieczne jest wtedy skierowanie zapytania do Krajowej Izby Rozliczeniowej lub Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych. Komornicy rzadko wysyłają prośby o udzielenie informacji do konkretnych instytucji. Takie działanie jest zbyt czasochłonne.

Obecnie wykorzystuje się w tym celu system OGNIVO. Dzięki niemu komornik może zdobyć niezbędne dane w ciągu kilku dni, a dłużnik jest weryfikowany przez aplikację w wielu bankach jednocześnie.

obrazek w treści na temat blokady konta przez komornika
Jak przebiega proces blokady konta przez komornika?

Jeżeli Twój pracodawca otrzyma zawiadomienie o ustanowieniu zajęcia komorniczego, ma obowiązek przekazywać zajętą część wynagrodzenia na rachunek organu egzekucyjnego. Jednocześnie musi:

 • przekazać komornikowi informacje o wysokości Twoich zarobków z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zajęcie;
 • zgłosić ewentualne kolizje zajęcia i inne roszczenia organów egzekucyjnych (może też dojść do tzw. zbiegu egzekucji sądowych i administracyjnych).

Przekazanie danych powinno nastąpić niezwłocznie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko nałożenie kary finansowej.

Kodeks postępowania cywilnego w art. 889 k.p.c. nakłada na bank obowiązek terminowego przekazywania środków na konto organu egzekucyjnego. Przepisy nakazują uczynić to „niezwłocznie po upływie 7 dni” od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jedynym wyjątkiem są alimenty i renty. Jeżeli komornik zajmuje je na rzecz uprawnionej osoby, powinny być niezwłocznie przekazane przez bank organowi egzekucyjnemu.

Możesz się więc spodziewać, że środki będą znikały z rachunku mniej więcej w tych samych dniach każdego miesiąca.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym?

Wbrew obiegowej opinii komornik nie ma możliwości zajęcia wszystkich środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zgodnie z art. 54 Ustawy prawo bankowe2 zajęcie może zostać dokonane do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę bez względu na liczbę umów podpisanych w banku przez jedną osobę, a także to, ilu jest współposiadaczy danego rachunku. Wszystkie nadwyżki ponad tę kwotę będą pobierane na poczet spłaty zadłużenia.

Nie ma więc znaczenia, ile kont w jednym banku posiadasz, podobnie jak to, czy oprócz Ciebie środkami na rachunku może dysponować inna osoba.

Oczywiście wysokość pensji minimalnej jest co roku ustalana według zmieniających się wskaźników ekonomicznych. W rezultacie maksymalna wysokość zajęcia komorniczego również będzie się zmieniała. W 2022 roku kwota wolna od egzekucji wynosi 2 257,50 zł.

Nie wszystkie środki wpłacane na rachunek bankowy podlegają zajęciu.

ikona strzałki

Środki wolne od zajęcia

Zgodnie z art. 54a oraz 54b prawa bankowego wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytuły wykonawczego są m.in.:

 • alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • świadczenia rodzinne;
 • dodatki rodzinne, porodowe i dla sierot zupełnych;
 • zasiłki dla opiekunów;
 • świadczenia z MOPS oraz integracyjne;
 • kwoty przewidziane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej3;
 • świadczenia pieniężnego wypłacanego na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zajęciu nie podlegają również kwoty zablokowane w ramach przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych na podstawie art. 119zg Ustawy ordynacja podatkowa4.

Zajęcie konta przez komornika nie może uwzględniać powyższych środków. Jeżeli mimo wszystko zostaną zablokowane, egzekutor jest zobowiązany do zwolnienia blokady w danym zakresie po otrzymaniu stosownego wniosku.

Kiedy komornik musi odblokować konto?

Odblokowanie konta przez komornika następuje w dwóch sytuacjach:

 • kiedy dłużnik spłacił swoje zobowiązanie;
 • wraz z chwilą umorzenia lub zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Pamiętaj, że nawet jeśli spłaciłeś zobowiązanie w trakcie zajęcia konta i egzekucja zostanie umorzona, komornik obciąży Cię kosztami prowadzonego postępowania. Wynika to z Ustawy o kosztach komorniczych5, która przewiduje, że opłaty te ściągane są wraz z egzekwowanym świadczeniem.

Niezależnie od tego kodeks postępowania cywilnego uprawnia wierzyciela do żądania od dłużnika zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w związku z celową egzekucją.

Komornik ma obowiązek powiadomić Cię o odblokowaniu rachunku bankowego. Nie wystarczy przekazanie takiej informacji przez bank lub SKOK. Co więcej, instytucje finansowe nie zawsze wysyłają takie zawiadomienia.

Czy komornik może zająć konto firmowe?

Komornik ma możliwość zajęcia nie tylko osobistego rachunku bankowego, ale także tego, który służy do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie musi się jednak obawiać, że nie będzie miał pieniędzy na zapłatę składek i podatków lub wypłatę pensji.

Jeżeli komornik zajął konto firmowe, ma obowiązek zwolnić blokadę dla kwot odpowiadających:

 • wymagalnym wynagrodzeniom wraz z podatkami – na podstawie przedstawionej listy płac;
 • składek ZUS i NFZ – na podstawie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS-u (lub listy płac).

Maksymalna kwota zwolnienia nie może jednak przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Dłużnik może też przedstawić inne dowody, które będą pomocne przy określaniu kwoty zwolnienia, o ile komornik uzna je za wystarczająco wiarygodne. Mogą to być np. archiwalne przelewy z ubiegłych miesięcy lub faktura wystawiona przez współpracownika zatrudnionego w modelu B2B.

karta debetowa ikona

Konto firmowe a kwota wolna od zajęcia

W przypadku zajęcia konta firmowego nie obowiązuje granica 75% wynagrodzenia minimalnego, która limituje zakres blokady dla rachunków osobistych.

W sytuacji, kiedy zajmowane jest konto spółki, dłużnik ma obowiązek przedstawić jej umowę lub statut w terminie 7 dni od dnia ustanowienia blokady. Zajęcie rachunku może wtedy nastąpić do wysokości odpowiadającej udziałowi wspólnika w zajętej kwocie. Jeżeli dłużnik nie dopilnuje tego obowiązku, komornik uzna, że wszystkie udziały są równe i zajmie rachunek spółki w kwocie odpowiadającej całemu zadłużeniu.

Wyjątkiem jest sytuacja wspólników spółki jawnej odpowiadających bez ograniczenia całym swoim majątkiem lub pozycja komplementariuszy w sp. k albo sp. k-a. Z uwagi na ich nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komornik może zająć nie tylko odpowiedni udział w kwocie zgromadzonej na rachunku firmowym, ale również rachunki osobiste wspólników.

Jak napisać wniosek o odblokowanie konta bankowego?

Dokonując zajęcia rachunku, komornik nie ma możliwości podglądu, skąd pochodzą poszczególne kwoty na rachunku. Widzi jedynie ich sumę. Można powiedzieć, że pieniądze wpłacane na rachunek tracą swoją tożsamość.

Co zrobić, gdy komornik zajął konto bankowe, na którym znajdowały się kwoty wolne od zajęcia, np. alimenty?

Konieczne będzie sporządzenie prośby o zwolnienie określonej sumy spod egzekucji, czyli wniosku o odblokowanie konta bankowego.

ikona strzałki

Wniosek o odblokowanie konta bankowego

Na dłużniku spoczywa obowiązek wykazania, że określony składnik majątkowy nie powinien zostać zajęty. Można w tym celu przedstawić np.:

 • prawomocny wyrok sądowy z klauzulą wykonalności, który obliguje dłużnika do zapłaty alimentów w określonej wysokości;
 • decyzji administracyjnej, z której wynika przyznanie określonego świadczenia pomocowego.

Sam wniosek nie jest mocno sformalizowany. Wystarczy podać w nim:

 • dane dłużnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny);
 • oznaczenie komornika;
 • sygnaturę sprawy (znajdziesz ją na każdym piśmie wysyłanym przez komornika);
 • wskazanie numeru rachunku i kwoty, która ma zostać zwolniona;
 • przyczynę, która uzasadnia zwolnienie blokady.

Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu, który chcesz się powołać.

Jakie dane pracownika można podać komornikowi?

Zgodnie z art. 761 §1 pkt 13 k.p.c. organ egzekucyjny może zażądać od instytucji lub osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika albo jego danych adresowych. Umożliwiają one identyfikację składników majątku dłużnika i pozwalają na prowadzenie postępowania.

W praktyce oznacza to, że komornik ma prawo zwrócić się do pracodawcy o udostępnienie mu rachunku bankowego, na który przelewane jest bieżące wynagrodzenie pracownika. Nie ma tu znaczenia podstawa zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne).

Jeżeli jednak osoba zatrudniona nie wydała dyspozycji o przekazywaniu wypłat na rachunek bankowy (przyjmuje wynagrodzenie np. w gotówce) albo taką dyspozycję cofnęła, pracodawca nie ma prawa udostępnić takiej informacji.

Blokada rachunku bankowego przez komornika a skarga na czynności komornicze

Jeżeli uważasz, że komornik postępuje wbrew obowiązującym przepisom, możesz złożyć skargę na czynności komornicze. Dotyczy to np. sytuacji, gdy organ egzekucyjny:

 • zajmuje zbyt wysoką kwotę z konta;
 • odmawia podniesienia blokady na rachunku;
 • pozyskuje informacje w sposób sprzeczny z prawem, naruszając Twoje dane osobowe.
skarga - obrazek
Jak złożyć skargę na czynności komornicze?

Skargę wnosi się do komornika w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności lub od chwili, gdy strona dowiedziała się od egzekutora o jej dokonaniu. W terminie 3 dni sporządza on uzasadnienie, a następnie przekazuje do sądu akta sprawy.

Środek zaskarżenia rozpatruje sąd rejonowy właściwy dla siedziby komornika. Pismo powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, stron i sygnaturę sprawy;
 • wskazanie rodzaju pisma;
 • dokładny opis czynności dokonanej przez komornika;
 • dowody na poparcie twierdzeń (np. wydruki stanu konta);
 • podpis strony.

Uwzględnienie skargi przez komornika lub sąd obliguje organ egzekucyjny do uchylenia albo podjęcia zaskarżonych czynności.

Jak długo trwa odblokowanie konta przez komornika?

Procedura odblokowania konta przez komornika może zająć nawet kilkanaście dni. Wynika to z faktu, że organ egzekucyjny musi wysłać do instytucji pismo z żądaniem zdjęcia blokady rachunku.

Sam proces odblokowania jest natychmiastowy i odbywa się w systemie księgowym banku.

Czy zajęcie konta przez komornika musi być uciążliwe?

Pamiętaj, że wszystkie zajęcia egzekucyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Komornik może zająć jedynie określone kwoty i ma obowiązek zwolnić je, kiedy okaże się, że nie podlegają zajęciu.

Jeżeli widzisz na swoim koncie blokadę, której nie potrafisz powiązać z żadnym zadłużeniem, reaguj niezwłocznie. Może się okazać, że zajęcie komornicze zostało ustanowione po zmianie adresu i dlatego nie otrzymałeś zawiadomienia.

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
dwa konta w jednym banku - artykuł

Dwa konta w jednym banku – czy to dobry pomysł?

PRZECZYTAJ → 
wpłata BLIKIEM - obrazek

Wpłata BLIK, czyli jak wpłacać pieniądze na konto bez karty

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia laptopa oraz urządzenia mobilne co nawiązuje do tematu artykułu na temat zakładania konta przez internet

W którym banku warto założyć konto bankowe przez internet?

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram