ranking kont - logo serwisu

Stypendia dla studentów, jak zdobyć wsparcie finansowe na studiach?

ikona kalendarza
07/04/2023
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje wszystkim obywatelom prawo do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych. Studiowanie pociąga za sobą jednak sporo wydatków, dlatego warto postarać się o stypendium. Przygotowaliśmy dla ciebie poradnik dotyczący stypendiów przysługujących studentom z omówieniem ogólnych zasad ich przyznawania.
obrazek przedstawiający studenta w bibliotece, który trzyma książkę i może ubiegać się o uzyskanie stypednium
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Osoby przyjęte na studia mogą ubiegać się o szereg stypendiów przyznawanych po spełnieniu określonych kryteri ów.
 • Poszczególne stypendia można ze sobą łączyć, przepisy ograniczają jedynie ich maksymalną, sumaryczną wysokość.
 • Kwota stypendium w przypadku każdej instytucji będzie nieco inna. Sprawdź w dziale spraw socjalnych, jak to wygląda na Twojej uczelni.
 • Jeśli otrzymałeś decyzję odmowną, możesz się od niej odwołać.

Komu przysługują stypendia studenckie?

Przepisy regulujące sektor szkolnictwa wyższego przewidują szereg stypendiów, a każde z nich jest przyznawane po spełnieniu innych przesłanek. Świadczenia nie wykluczają się też wzajemnie, więc możesz ubiegać się o kilka stypendiów równolegle, o ile spełniasz określone warunki.

ikona do ramki z tekstem

Łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie może jednak przekroczyć wartości, która jest uzależniona od wynagrodzenia przewidzianego dla stanowiska profesora (38% wynagrodzenia profesora, czyli około 2 500 zł). Dokładną wysokość każdego stypendium określa każda uczelnia indywidualnie. Część placówek wprowadza również stypendia kilkustopniowe (np. 3-stopniowe stypendium rektora na Politechnice Opolskiej).

Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdziesz na stronie internetowej danej uczelni lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

wskazówka - ikona

Ważne

O stypendium może ubiegać się każdy student, bez względu na:

 • tryb kształcenia (stacjonarny lub niestacjonarny);
 • rodzaj kształcenia (studia jednolite magisterskie lub dwustopniowe);
 • wiek osoby ubiegającej się o świadczenie.

O przyznanie stypendium nie mogą jednak ubiegać się osoby, które otrzymały już tytuł licencjata, magistra lub inżyniera i zaczynają studia po raz kolejny. Dotyczy to również tytułów równoważnych, które zostały przyznane przez uczelnie zagraniczne.

Jakie są rodzaje stypendiów?

Jako student masz prawo ubiegać się o kilka rodzajów stypendiów. Poniżej znajdziesz krótkie omówienie każdego z nich.

ikona - znacznik listy

Stypendium rektora

Stypendium rektora jest przyznawane dla studentów, którzy wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Może na nie liczyć nie więcej niż 10% osób studiujących na danym kierunku studiów. Wysokość stypendium rektora różni się w zależności od uczelni i zazwyczaj mieści się w przedziale od kilkuset złotych do kwoty nieznacznie przekraczającej 1000 zł.

ikona rankingu

Porównaj najlepsze konta

Otwierając konto w banku dla studenta możesz zyskać premię na start.

ZOBACZ: Ranking Kont dla Studentów »
AUTOPROMOCJA
ranking kont bankowych na rankingkont.pl - favicon

Aby otrzymać stypendium rektora, musisz zebrać punkty przyznawane za konkretne osiągnięcia. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce znaczenie mają również takie aktywności, jak:

 • publikacja w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych;
 • autorstwo książki naukowej, monografii lub rozdziału;
 • czynny udział w konferencji;
 • osiągnięcia sportowe lub artystyczne (im wyższa ranga wydarzenia, tym niższa pozycja laureata będzie punktowana).

Punkty za oceny przyznaje się, mnożąc ich średnią przez współczynnik równy 10.

Obligatoryjne stypendium rektora otrzymują studenci 1 roku studiów, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad albo medalistami we współzawodnictwie sportowym przynajmniej o tytuł Mistrza Polski. Nie zajmują oni również miejsc we wspomnianym 10-procentowym limicie.

ikona - znacznik listy

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne jest przyznawane studentom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustalonego przez uczelnię progu. Próg kwotowy ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim. Kwota tego świadczenia jest co roku waloryzowana i obecnie wynosi około 1700–1900 zł.

Dochodów nie muszą wykazywać osoby, które samodzielnie utrzymują gospodarstwo domowe, a także spełniają jeden z ustawowych warunków (m.in. pozostają w związku małżeńskim lub mają na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, uczące się do 26 roku życia lub niepełnosprawne bez względu na wiek).

Stypendium socjalne może być przyznane w wysokości bazowej lub zwiększonej. Podwyższone świadczenie przysługuje ci, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu pobytu w domu studenckim lub innym obiekcie, a codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał naukę albo wychowanie dziecka.

ikona - znacznik listy

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane osobom, które legitymują się jednym z następujących dokumentów:

 • orzeczenie o przyznaniu grupy inwalidzkiej;
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 • orzeczenie o długotrwałej lub stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

O to świadczenie możesz ubiegać się bez względu na wysokość dochodu, ale musisz przedstawić jedną z wymienionych wyżej decyzji.

Nawet jeśli masz bardzo bogatą historię leczenia, ale np. lekarz orzecznik nie stwierdził niezdolności do pracy, stypendium nie będzie ci przysługiwało. Wysokość tego stypendium często zależy od stopnia niepełnosprawności i może wynosić od 1 000 do 2 000 zł.

ikona - znacznik listy

Zapomoga

O zapomogę może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Nie musi mieć ona charakteru losowego (np. katastrofa naturalna, śmierć żywiciela rodziny). Może to być również zdarzenie, którego się spodziewasz, np. narodziny dziecka.

Poza stypendiami finansowanymi przez ministerstwa, prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje też stypendium organizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. gminę) oraz osobę fizyczną lub prawną (np. firmę prywatną). Sprawdź, czy twoja uczelnia partycypuje w takich programach. Zwłaszcza dla firm to opłacalna opcja, ponieważ pieniądze przeznaczone na stypendia i staże dla osób, które później zostaną zatrudnione, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

ikona do ramki z tekstem

Warto wiedzieć

Nie możesz pobierać stypendium przez cały okres studiów. Łączny okres, w którym przysługują świadczenia, wynosi 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że na studiach 1. stopnia nie może on być dłuższy niż 9, a na studiach 2. stopnia – 7 semestrów.

Jak odwołać się od decyzji odmawiającej przyznania stypendium?

Ubiegając się o stypendium, składasz wniosek, który wszczyna postępowania administracyjne kończące się wydaniem decyzji. Masz prawo się od niej odwołać, jeżeli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, ponieważ nie otrzymałeś stypendium lub jest ono zbyt niskie.

Odwołanie należy złożyć do Wyższej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od doręczenia decyzji. Możesz to zrobić na piśmie, ale wiele uczelni umożliwia już wniesienie odwołania w formie elektronicznej przez ePUAP. Dochowanie jednej z tych form jest bardzo ważne. Jeżeli po prostu wyślesz odwołanie na maila, zostanie ono pozostawione bez rozpoznania.

W treści odwołania napisz, dlaczego nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem. Najlepiej załącz konkretne dokumenty, które potwierdzają twoje stanowisko, np. zaświadczenie o dochodach.

Jeśli uważasz, że twoje argumenty są słuszne, ale odwołanie nie przyniosło skutku, masz prawo wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

znak zapytania ikona

Odpowiedzi na pytania dotyczące stypendiów

Masz wątpliwości co do stypendiów studenckich? Przygotowaliśmy dla ciebie odpowiedzi na kilka pytań.

Poszczególne stypendia są przyznawana po spełnieniu różnych przesłanek. Mogą to być np. dobre wyniki w nauce, ciężka sytuacja materialna lub niepełnosprawność. Masz prawo łączyć ze sobą różne rodzaje stypendiów.

Aby prawidłowo obliczyć wysokość stypendium, zacznij od lektury regulaminu przyznawania świadczeń, który jest dostępny na każdej uczelni. Znajdziesz w nim zasady wyliczania wysokości stypendium oraz aktualne kwoty.

Świadczenia pomocy materialnej, w tym stypendia dla studentów, nie są wliczane do dochodu rodziny. Należy je pominąć przy ustalaniu uprawnień do stypendium socjalnego.

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
kredyty na studia zaoczne i wieczorowe - obrazek artykułu

Kredyty dla studentów zaocznych i wieczorowych: warunki uzyskania kredytu

PRZECZYTAJ → 
legitymacja studencka - artykuł

Legitymacja studencka: wszystko, co warto o niej wiedzieć

PRZECZYTAJ → 
działalność gospodarcza studenta - obrazek artykułu

Czy student może założyć firmę? Kompletne wyjaśnienie

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram