ranking kont - logo serwisu

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) - Definicja

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) to kluczowy organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP). Odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu polityki monetarnej kraju.

Podstawowe Informacje o RPP

Funkcjonowanie Rady Polityki Pieniężnej jest istotna w kontekście działalności banku centralnego. Działalność Rady Polityki Pieniężnej jest transparentna - RPP regularnie wydaje oficjalne komunikaty dotyczące swoich decyzji, w tym cieszące się zainteresowaniem opinii publicznej, dotyczące zmian w wysokości stóp procentowych.

Decyzje podejmowane przez RPP z myślą o osiągnięciu celu inflacyjnego. Często są zgodne z tym, czego można się spodziewać na podstawie analiz i ocen sytuacji gospodarczej, choć nie zawsze (czego dowiodła obniżka stóp procentowych w sierpniu 2023).

Skład i kadencja

 • Skład: RPP składa się z Przewodniczącego, którym jest Prezes NBP, obecnie jest nim Adam Glapiński (stan na wrzesień 2023) oraz dziewięciu członków. Członkowie są powoływani przez Prezydenta RP, Sejm i Senat w równych proporcjach.
 • Kadencja: Członkowie Rady są powoływani na 6-letnią kadencję i mogą pełnić swoją funkcję tylko przez jedną kadencję.

Główne zadania

 • Stopy Procentowe: Jednym z najważniejszych zadań Rady jest ustalanie stóp procentowych, które wpływają na koszt kredytu i atrakcyjność oszczędzania.
 • Operacje Otwartego Rynku: RPP decyduje o zasadach operacji otwartego rynku, przez które NBP wpływa na ilość pieniądza w obiegu.
 • Założenia Polityki Pieniężnej: Rada ustala coroczne założenia polityki pieniężnej, które są kluczowe dla stabilności ekonomicznej kraju.

Decyzje RPP, wpływ na inflację i stopy procentowe

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej są jednymi z najważniejszych mechanizmów wpływających na gospodarkę Polski. Są podejmowane podczas regularnych posiedzeń RPP  a następnie ogłaszane przez przewodniczącego RPP (którego funkcję pełni prezes Narodowego Banku Polskiego).

Po każdym posiedzeniu, prezes NBP informuję opinię publiczną o wynikach i decyzjach, które zostały podjęte.

Wpływ na inflację

Decyzje RPP mają znaczący wpływ na poziom inflacji w naszym kraju. Oto kilka przykładów na potwierdzenie tej tezy:

 1. Stopa Referencyjna: Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopę referencyjną, koszt kredytu dla konsumentów i przedsiębiorstw rośnie, co zwykle hamuje wydatki i obniża presję inflacyjną.
 2. Realne Stopy: W sytuacji, gdy inflacja jest wysoka, ale stopy procentowe są niskie, realne stopy mogą być ujemne.
 3. Decyzje w sprawie stóp procentowych są analizowane pod kątem ich wpływu na inflację, zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie czasowym.
 4. Główna Stopa NBP: Jest to kluczowy wskaźnik, na którym opierają się inne stopy procentowe. Jej zmiana ma więc szeroki wpływ na całą gospodarkę i może zarówno hamować, jak i przyspieszać inflację.
 5. Kursu Złotego: Decyzje RPP mogą wpłynąć na wartość złotego w stosunku do innych walut. To z kolei ma przełożenie na ceny importowanych towarów, a tym przekłada się na poziom inflacji.

Wpływ na Gospodarkę

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej mają wpływ na różne aspekty gospodarki. Poniżej kilka przykładów przedstawiających jak inflacja wpływa na gospodarkę:

 1. Stopy rezerwy obowiązkowej. Zmiany ich wartości wpływają na ilość kapitału, który banki muszą trzymać w rezerwie. To z kolei wpływa na ich zdolność do udzielania kredytów i ma bezpośredni wpływ na inwestycje oraz poziom konsumpcji.
 2. Główna stopa procentowa. to kluczowy wskaźnik dla całej gospodarki. Jej podniesienie może zahamować inwestycje i konsumpcję, podczas gdy obniżenie może je stymulować.
 3. Sprowadzenie poziomu inflacji do celu inflacyjnego NBP. Decyzje RPP są często podejmowane z myślą o utrzymaniu inflacji blisko celu inflacyjnego ustalonego przez NBP. To ma wpływ na oczekiwania rynkowe i decyzje inwestycyjne.
 4. Stopy srocentowe NBP. Są one bezpośrednim narzędziem wpływającym na koszt kredytu i atrakcyjność oszczędzania, co ma długofalowe konsekwencje dla gospodarki.
 5. Obniżka stóp procentowych. Może stymulować gospodarkę przez zwiększenie dostępności taniego kredytu, ale z drugiej strony może zwiększyć ryzyko nadmiernego zadłużenia, co w długim horyzoncie prowadzi do podniesienia inflacji.

Ekspertyzy i analizy decyzji RPP

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej są przedmiotem intensywnych analiz i komentarzy ze strony ekonomistów, analityków i mediów. Te analizy często wpływają na publiczną percepcję i zrozumienie działań RPP. Oto kilka aspektów, na które eksperci zwracają uwagę:

 1. Eksperci dokładnie analizują komunikaty i decyzje RPP, aby zrozumieć ich wpływ na rynek pracy. Na przykład, obniżka stóp procentowych może teoretycznie zwiększyć inwestycje i zatrudnienie.
 2. Ocena decyzji. Eksperci oceniają, czy decyzje RPP są zgodne z oczekiwaniami rynku i jak wpłyną one na różne sektory gospodarki. Przykładowo, w sierpniu 2023 roku, Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła analityków postanawiając obniżyć stopy procentowe o 75 pb. Ta decyzja była szeroko komentowana, zwłaszcza w kontekście jej wpływu na inflację i rynek kredytowy.

Podsumowanie najważniejszych informacji o RPP

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej są przedmiotem intensywnych analiz i komentarzy ze strony ekonomistów, analityków i mediów. Te analizy często wpływają na publiczną percepcję i zrozumienie działań RPP. Oto kilka aspektów, na które eksperci zwracają uwagę:

 1. Eksperci dokładnie analizują komunikaty i decyzje RPP, aby zrozumieć ich wpływ na rynek pracy. Na przykład, obniżka stóp procentowych może teoretycznie zwiększyć inwestycje i zatrudnienie.
 2. Ocena decyzji. Eksperci oceniają, czy decyzje RPP są zgodne z oczekiwaniami rynku i jak wpłyną one na różne sektory gospodarki. Przykładowo, w sierpniu 2023 roku, Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła analityków postanawiając obniżyć stopy procentowe o 75 pb. Ta decyzja była szeroko komentowana, zwłaszcza w kontekście jej wpływu na inflację i rynek kredytowy.
źródła - ikona

Źródła wykorzystane do utworzenia tej definicji, odwołania:

 1. Narodowy Bank Polski (NBP) - strona internetowa Rady Polityki Pieniężnej, która zawiera informacje na temat jej składu, kompetencji i kontaktów: https://nbp.pl/polityka-pieniezna/rada-polityki-pienieznej/
 2. Raporty o inflacji - publikacje NBP przedstawiające ocenę Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą przebiegu procesów makroekonomicznych wpływających na inflację: https://nbp.pl/polityka-pieniezna/dokumenty-rpp/raporty-o-inflacji/
 3. Komunikaty po posiedzeniach RPP - informacje o decyzjach podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej podczas posiedzeń, dostępne na stronie NBP: https://nbp.pl/polityka-pieniezna/dokumenty-rpp/informacje-po-posiedzeniach-rpp/
 4. Artykuły naukowe - "Rada Polityki Pieniężnej jako szczególny organ państwa": https://repozytorium.amu.edu.pl/items/f33da126-7743-4b3c-90ab-6fbf3e16857b