ranking kont - logo serwisu

Zamknięcie działalności gospodarczej - o czym należy pamiętać?

ikona kalendarza
21/07/2023
Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zakończenie własnego biznesu, powinni go zamknąć. Proces zakończania działalności gospodarczej składa się z kilku etapów, których omówienie znajdziesz w tym artykule.
obrazek budynku z plakietką informującą o tym, że lokal jest zamknięty, co symbolizuje przedsiębiorce, który zamkyka działalność gospodarczą
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
  • Zamknięcie działalności gospodarczej powoduje, że firma zostaje wyrejestrowana z CEIDG.
  • Kończąc biznes, przedsiębiorca powinien pamiętać o swoich obowiązkach względem ZUS-u, fiskusa, a także pracowników i kontrahentów.
  • Zamknięcie firmy nie powoduje, że odpowiedzialność za zobowiązania automatycznie ustaje. Przepisy przewidują określone terminy przedawnień dla różnych rodzajów roszczeń.

Jak wygląda wyrejestrowanie firmy z CEIDG?

Wniosek o wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców należy złożyć w terminie 7 dni od dnia faktycznego zaprzestania wykonywania działalności. Właściwy formularz to CEIDG-1. Obecnie możesz go już złożyć online, korzystając z serwisu biznes.gov.pl. Nie ma potrzeby umawiania wizyty w urzędzie. Wniosek należy podpisać profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, jeśli go posiadasz.

Jeżeli chcesz załatwić sprawę osobiście, zrobisz to w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Formularz CEIDG-1 otrzymasz od pracownika urzędu. Możesz go też pobrać ze wspomnianej wyżej strony.

przykład ikona
Warto wiedzieć

Wyrejestrowanie firmy z CEIDG wiąże się z zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli chcesz jedynie czasowo wstrzymać wykonywanie czynności zawodowych, złóż wniosek o zawieszenie działalności.

Spółki prawa handlowego

Zamykanie działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki prawa handlowego jest bardziej skomplikowane. Wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego według zasad opisanych w kodeksie spółek handlowych. O ile likwidacja JDG jest szybka, postępowanie likwidacyjne spółki kapitałowej potrafi trwać nawet kilka miesięcy.

Informacja o zaprzestaniu działalności

Niezależnie od tego, w którym rejestrze figurujesz jako przedsiębiorca (CEIDG lub KRS), zakończenie prowadzonej działalności nie sprawi, że zniknie ona z ewidencji. Przy wpisie pojawi się jednak informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z zasadą jednego okienka, która obowiązuje już podczas zakładania własnego biznesu, informacja o zakończeniu prowadzenia działalności zostanie przekazana do szeregu innych instytucji. Otrzyma ją urząd skarbowy, Główny Urząd Statystyczny oraz ZUS. Nie musisz już osobiście informować każdego z tych podmiotów z osobna.

Jeżeli, rozpoczynając biznes, ubiegałeś się o udzielenie koncesji, licencji lub zezwolenia w ramach działalności reglamentowanej (np. prowadzenie apteki, przetwarzanie odpadów czy sprzedaż alkoholu), informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności otrzyma też właściwy urząd.

Wyrejestrowanie firmy z ZUS-u

Przesłanie informacji o zamknięciu działalności gospodarczej do ZUS-u powoduje wyrejestrowanie przedsiębiorcy jako płatnika składek. Jeżeli zatrudniasz pracowników, będziesz musiał wyrejestrować również te osoby. W tym celu należy złożyć formularz ZUS ZWUA. ZUS może to zrobić automatycznie, ale trzeba zaznaczyć odpowiedni wybór na głównym formularzu ZWPA.

ikona strzałki - obrazek

Zakończenie działalności nie sprawia, że obowiązek zapłaty składek nagle się urywa. Ostatnią składkę trzeba zapłacić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zamknięto firmę.

  • Składka społeczna powinna być opłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności w danym miesiącu.
  • Składka zdrowotna powinna być opłacona w pełnej wysokości, a prawo do świadczeń utrzymuje się przez 30 dni od dnia zakończenia działalności.

Zamknięcie działalności gospodarczej a podatki

Zamknięcie biznesu wywołuje skutki również na płaszczyźnie podatkowej. Przedsiębiorca indywidualny opodatkowany podatkiem dochodowym PIT ma obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku firmy.

Dodatkowo przedsiębiorcy, który stosują księgowość uproszczoną w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mają obowiązek sporządzić spis z natury. Obejmuje on wszystkie składniki majątku firmy na dzień jej likwidacji, takie jak surowce, wyroby czy produkcję w toku.

przykład ikona

Nie ma potrzeby przekazywania wykazu składników i spisu z natury do urzędu skarbowego. Takie rejestry należy jednak przechowywać przez okres 5 lat na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

Podatek dochodowy trzeba zapłacić na dotychczasowych zasadach, a deklarację podatkową złożyć z zachowaniem ogólnych terminów w kolejnym roku podatkowym.

Jeżeli jako przedsiębiorca płaciłeś podatek od towarów i usług, pamiętaj o zawiadomieniu właściwego urzędu skarbowego o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia faktycznego zaprzestania wykonywania czynności. Formularz VAT-Z, który stanowi wniosek o wyrejestrowanie, jest właściwym dokumentem, z którego powinieneś skorzystać.

Jak długo trzeba przechowywać dokumentację firmową?

Zamknięcie działalności gospodarczej nie zwalnia cię z obowiązku przechowywania dokumentacji dotyczącej ZUS-u oraz teczek pracowniczych. Formularze ZUS powinny być zabezpieczone przez 5 albo 10 lat w zależności od ich rodzaju. Dla dokumentacji pracowniczej przepisy przewidują dwa terminy – 10 lat w przypadku osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. oraz 50 lat w przypadku tych zatrudnionych wcześniej.

Cała dokumentacja związana z podatkami, jak np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, ewidencje, rejestry i dokumenty inwentaryzacyjne powinny być przechowywane przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zakończenia działalności gospodarczej. Taki termin odpowiada przedawnieniu zobowiązań podatkowych.

Zamknięcie działalności gospodarczej a odpowiedzialność za zobowiązania

Zamknięcia działalności gospodarczej nigdy nie można traktować jako ucieczki przed długami. Pamiętaj, aby wypowiedzieć umowy z kontrahentami z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając okres wypowiedzenia. Ewentualne roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po upływie 3 lat, chyba że przepisy szczególne przewidują inny termin.

W razie likwidacji działalności umowy o pracę powinny zostać wypowiedziane. Kodeks pracy przewiduje dla roszczeń pracowniczych 3-letni termin przedawnienia. W tym okresie pracownicy mogą występować z ewentualnymi powództwami dotyczącymi np. niewypłaconego wynagrodzenia lub ekwiwalentu za urlop.

Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
obrazek przedstawia polską walutę i kalkulator, co symbolizuje obliczenia, które dokonuje osoba niechcąca płacić ZUS

Jak legalnie nie płacić ZUS-u w 2023 roku?

PRZECZYTAJ → 
artykuł na temat Białej Listy podaatniuków

Czym jest biała lista podatników VAT i dlaczego warto ją sprawdzać?

PRZECZYTAJ → 
zdjęcie przedstawia przedsiębiorcę, co symbolizuje temat artykułu, który kompleksowo opisuje zagadnienie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza bez tajemnic

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka