ranking kont - logo serwisu

Pełnomocnictwo do konta bankowego - jakie korzyści może przynieść?

ikona kalendarza
24/05/2022
Upoważnienie do konta bankowego pozwala osobie trzeciej zarządzać w ograniczonym stopniu Twoimi finansami zgromadzonymi na ROR, rachunku oszczędnościowym lub lokacie. To rodzaj zabezpieczenia na wypadek, gdybyś nie był w stanie robić tego osobiście z uwagi np. na pobyt w szpitalu. Przeczytaj, na czym polega pełnomocnictwo i jakie korzyści się z nim wiążą.
pełnomocnictwo do konta bankowego - obrazek
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Pełnomocnictwo do rachunku bankowego polega na umocowaniu osoby trzeciej do podejmowania określonych czynności w imieniu i ze skutkiem dla mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa).
 • Poszczególne rodzaje upoważnienia różnią się między sobą zakresem swobody pełnomocnika.
 • Dokument pełnomocnictwa nie jest mocno sformalizowany. Możesz go wypełnić zarówno w placówce banku, jak i przed notariuszem.
 • Zawsze masz prawo do odwołania pełnomocnictwa, ale wygasa ono najpóźniej z chwilą śmierci pełnomocnika lub właściciela konta.
 • Pełnomocnictwo nie jest tym samym co upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie konta bankowego, którego właściciel umarł.

Na czym polega pełnomocnictwo do konta bankowego i kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnictwo jest instytucją regulowaną przez prawo cywilne. Polega ono na upoważnieniu innej osoby do wykonywania określonych czynności w imieniu mocodawcy.

ikona ramki

Rodzaje pełnomocnictwa

Wyróżnia się kilka rodzajów pełnomocnictwa:

 • ogólne – upoważnia do podejmowania wszystkich czynności, które wchodzą w skład tzw. zwykłego zarządu, czyli zmierzają do bieżącej obsługi interesów mocodawcy;
 • rodzajowe – obejmuje określony przez mocodawcę rodzaj czynności prawnych, np. podejmowanie gotówki w oddziale banku;
 • szczególne – dotyczy wyłącznie konkretnej czynności prawnej, np. wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub dokumentu.

Jeszcze innym rodzajem upoważnienia jest pełnomocnictwo procesowe. W przypadku pełnomocnictwa do konta bankowego nie znajdzie ono jednak zastosowania.

Pełnomocnikiem do konta bankowego może zostać niemal dowolna osoba trzecia. Nie musi być to członek najbliższej rodziny. Z równym skutkiem upoważnisz przyjaciela czy współpracownika.

Ważne jest, aby pełnomocnik spełniał następujące wymagania:

 • był rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej;
 • miał pełną zdolność do czynności prawnych, czyli mógł nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w wyniku własnego działania.
ikona rankingu

Porównaj najlepsze konta

Porównaj oferty i wybierz najlepsze konto bankowe.

ZOBACZ: Ranking Kont Osobistych »
Premie do 350 zł
AUTOPROMOCJA
ranking kont bankowych na rankingkont.pl - favicon

Banki dopuszczają również możliwość udzielenia pełnomocnictwa osobom o tzw. ograniczonej zdolności do czynności prawnych (są to np. dzieci między 13 a 18 rokiem życia albo osoby ubezwłasnowolnione częściowo). W tym przypadku jednak musisz liczyć się z ograniczeniami, jakie ten stan nakłada na możliwości decyzyjne upoważnionego.

Zapoznaj się z regulaminem banku i sprawdź, na które dokonanie czynności nie może udzielić zgody, a kiedy będzie wymagane zezwolenie przedstawiciela ustawowego albo doradcy tymczasowego osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Jakie uprawnienia ma pełnomocnik do konta?

Zakres uprawnień pełnomocnika będzie różnił się w zależności od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa. Najszerszy zakres ma pełnomocnictwo ogólne, najwęższy – szczególne. Czym różnią się między sobą?

ikona do ramki z tekstem

Trzy warianty pełnomocnictwa

Już za chwilę dowiesz się czym są:

 1. Pełnomocnictwo ogólne,
 2. Pełnomocnictwo rodzajowe,
 3. Pełnomocnictwo szczególne.

ikona nagłówka

Pełnomocnictwo ogólne

Obejmuje ono większość uprawnień dostępnych dla właściciela rachunku. Można do nich zaliczyć m.in.:

 • wykonywanie przelewów;
 • wpłata gotówki na rachunek bankowy;
 • konfigurowanie stałych zleceń.

Dostęp do bankowości elektronicznej jest uwarunkowany zawarciem przez pełnomocnika odrębnej umowy.

Nawet w przypadku udzielenia pełnomocnictwa ogólnego pojawiają się pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o uprawnienia pełnomocnika. Nie będzie on miał dostępu do tych dyspozycji, które mogłyby prowadzić do zakończenia lub zmiany umowy o rachunek bankowy albo znaczącego obciążenia mocodawcy. Ich zakres może być odmienny w poszczególnych bankach. Będzie to np.:

 • zmiana lub wypowiedzenie umowy o rachunek bankowy;
 • udzielanie dalszych pełnomocnictw innym osobom;
 • ustanawianie dyspozycji na wypadek śmierci;
 • wnioskowanie o kredyt lub pożyczkę.
ikona nagłówka

Pełnomocnictwo rodzajowe

Ten rodzaj upoważnienia ma węższy zakres niż pełnomocnictwo ogólne i może dotyczyć np.:

ikona nagłówka

Pełnomocnictwo szczególne

Najwęższy zakres ma pełnomocnictwo do konkretnej czynności, np. do złożenia wniosku o wystawienie określonego dokumentu albo wydanie karty debetowej.

Znając różnice między poszczególnymi rodzajami upoważnień, masz kontrolę nad tym, co może, a czego nie może zrobić pełnomocnik.

Jak długo trwa pełnomocnictwo do konta bankowego?

Jako mocodawca, to Ty określasz czas trwania pełnomocnictwa. Może być ono stałe. Jego przeciwieństwem jest pełnomocnictwo czasowe, które trwa np. pół roku. Wyróżnia się też upoważnienia jednorazowe, do dokonania pojedynczej czynności.

Czasami możesz spotkać się również z pełnomocnictwem do tzw. modulo, czyli wszystkich rachunków posiadacza konta – nie tylko tych bieżących, ale również przyszłych.

Jak ustanowić pełnomocnika do konta?

Data początkowa pełnomocnictwa jest liczona od dnia złożenia prawidłowo sporządzonego i własnoręcznie podpisanego dokumentu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, abyś wskazał w treści oświadczenia konkretną datę początkową. Wtedy bank może przyjmować dyspozycje od osoby trzeciej dopiero z nadejściem tego terminu.

Samo pełnomocnictwo do konta nie jest przesadnie sformalizowanym ani skomplikowanym dokumentem.

ikona ramki

Ustanowienie pełnomocnika do konta

Elementy pełnomocnictwa do konta obejmują dane osoby upoważnionej takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • PESEL;
 • serię i numer dowodu osobistego wraz z datą ważności w przypadku obywateli Polski;
 • numer i datę ważności paszportu wraz z numerem karty pobytu albo zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w przypadku rezydentów RP niebędących obywatelami Polski.

Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez pełnomocnika i mocodawcę. Zwróć szczególną uwagę na ten pierwszy element. Bank będzie traktował podpis pełnomocnika jako wzór przy potwierdzaniu kolejnych czynności. Może odmówić przyjęcia dyspozycji, jeżeli kolejne podpisy będą odbiegały od pierwowzoru.

Kiedy skorzystasz z upoważnienia notarialnego do konta?

Pełnomocnictwa możesz udzielić w placówce banku w obecności pracownika placówki, korzystając z gotowego formularza. Sprawdź, czy regulamin nie przewiduje dodatkowych opłat za tę czynność (a także za odwołanie pełnomocnictwa!).

Jeżeli z jakichś względów nie chcesz lub nie możesz udzielić pełnomocnictwa do konta bankowego w placówce, możesz skorzystać z upoważnienia notarialnego. Usługa notariusza to dobry wybór np. dla osób w podeszłym wieku lub w ciężkim stanie zdrowia, dla których wizyta w banku byłaby niepotrzebnym obciążeniem.

Choć zdarza się jeszcze, że niektóre banki nie respektują pełnomocnictwa notarialnego do konta, sytuację tę powoli zmieniają kolejne interwencje RPO.

Upoważnienie w banku po śmierci a pełnomocnictwo

Z pełnomocnictwem do konta bankowego często mylona jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci właściciela. To dwa zupełnie różne dokumenty. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że pełnomocnictwo wygasa najpóźniej z chwilą śmierci mocodawcy. Dyspozycja dopiero w tym momencie staje się aktualna.

Osoba umocowana do podjęcia środków z rachunku oszczędnościowego, ROR lub lokaty po śmierci posiadacza rachunku może nakazać wypłatę wyłącznie określonym osobom:

 • małżonkowi;
 • wstępnym;
 • zstępnym;
 • rodzeństwu.

Pełnomocnictwa możesz udzielić dowolnej osobie, także zupełnie obcej.

Wreszcie, o ile pełnomocnictwo reguluje kodeks cywilny[1], dyspozycję na wypadek śmierci normuje prawo bankowe[2].

ikona nagłówka

Jak odwołać upoważnienie do konta bankowego?

Pełnomocnictwo wygasa najpóźniej z chwilą śmierci jednej ze stron, ale możesz je także odwołać wcześniej. Zrobisz to w placówce banku lub korespondencyjnie. Niekiedy zarówno ustanowienie, jak i cofnięcie pełnomocnictwa może być zrealizowane z wykorzystaniem infolinii oraz bankowości internetowej lub mobilnej.

Do odwołania upoważnienia wystarczy złożyć oświadczenie woli o jednoznacznej treści. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pełnomocnictwo cofnąć wyłącznie w części, np. co do wybranego rodzaju czynności.

Pełnomocnictwo a wspólne konto bankowe

Pełnomocnictwo należy odróżnić od wspólnego konta bankowego. W tym drugim przypadku każdy ze współwłaścicieli ma takie same uprawnienia do rachunku i nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Pełnomocnictwo można odwołać w każdej chwili, wspólność konta ustaje np. w wyniku śmierci jednego ze współwłaścicieli.

Czy warto korzystać z pełnomocnictwa do konta?

Upoważnienie do rachunku bankowego to wygodny instrument, za pomocą którego możesz powierzyć innej osobie zajmowanie się Twoimi finansami. Warto znać zasady jego działania, aby wiedzieć, jakie ograniczenia i możliwości ma pełnomocnik i kiedy upoważnienie można skutecznie odwołać.

Ocena Artykulu

Twoja opinia

Pomóż nam tworzyć lepsze materiały. Zostaw opinię, a my udoskonalimy serwis.


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
płacenie za rachunki przez internet - obrazek artykułu

Rachunki online. Przewodnik po płaceniu rachunków przez Internet

PRZECZYTAJ → 
artykuł o przelewach na telefon - obrazek

Przelew na telefon BLIK, czyli jak przelać pieniądze na numer telefonu

PRZECZYTAJ → 
obrazek przedstawia ołówek z gumką zmazującą wyraz limity, co nawiązuje do tematu artykułu na temat limitów przelewów bankowych

Limity przelewów w bankach. Rodzaje i możliwości zmiany

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram