ranking kont - logo serwisu

Kredyt studencki – zbiór najważniejszych informacji (2022 r.)

ikona kalendarza
10/11/2022
Kredyt studencki to rodzaj wsparcia finansowego udzielanego uczącym się młodym osobom na znacznie korzystniejszych warunkach niż zwykłe kredyty lub pożyczki. Rozwiązanie to jest oferowane przez wybrane banki komercyjne i cieszy się sporym powodzeniem – tylko w 2021 roku banki zawarły ze studentami i doktorantami 1810 umów kredytowych. Przeczytaj, jakie są zasady udzielania kredytu studenckiego.
obrazek do artykułu na temat kredytu studenckiego
ikona - podsumowanie
Najważniejsze Informacje:
 • Studenci oraz doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie im kredytu studenckiego na preferencyjnych warunkach.
 • O kredyt studencki możesz ubiegać się po spełnieniu kryterium dochodowego, które jest corocznie ustalane przez Ministra Edukacji.
 • Kredyty na studia są udzielane przez wybrane banki, które zawarły porozumienie w tym zakresie z BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) albo ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) jako instytucjami poręczającymi.
 • Szczegółowe warunki finansowania określa umowa podpisywana z instytucją kredytującą. Zapoznaj się z detalami oferty w banku, w którym chcesz ubiegać się o kredyt.

Jakie są zasady udzielania kredytu studenckiego?

Kredyty studenckie są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich, wydane na podstawie przepisów Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rozporządzenie określa m.in. zasady ubiegania się o kredyt na studia, tryb składania wniosku oraz wysokość i terminy wypłat poszczególnych transzy świadczenia.

kredyty studenckie - ikona
Kredyt Studencki - najważniejsze cechy:
 • Jest udzielany studentom do 30 roku życia i doktorantom do 35 roku życia.
 • Jest udzielany w transzach wysokości 400, 600, 800 lub 1000 zł miesięcznie.
 • Jest wypłacany przez maksymalnie 6 lat oraz nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim.
 • Nawet 50% wartości kredytu może zostać umorzone.
 • Spłatę kredytu możesz rozpocząć do dwóch lat po zakończeniu nauki.
 • Kredyt studencki jest atrakcyjnym produktem ze względu na korzystne, niższe oprocentowanie.
 • Możesz o niego zawnioskować w 100% online.
 • Warunkiem przyznania kredytu dla studentów jest spełnienie kryterium dochodowego - aktualny limit to 3 000 zł na członka rodziny.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

ikona strzałki
Dla kogo są kredyty studenckie

O kredyty dla studentów może występować:

 • student, który nie ukończył 30. roku życia;
 • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia;
 • osoba, która dopiero ubiega się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej (przed podpisaniem umowy konieczne jest okazanie zaświadczenia, że wnioskodawcy przysługuje status studenta albo doktoranta zgodnie z § 5 rozporządzenia).
ikona strzałki

Studenci uczelni prywatnych i cudzoziemcy

Przepisy nie ograniczają dostępności kredytów jedynie dla uczniów uczelni publicznych. Mogą się o nie ubiegać także osoby uczące się w szkołach prywatnych, bez względu na tryb kształcenia (dzienny, zaoczny, wieczorowy) oraz jego etap (studia I lub II stopnia, jednolite studia magisterskie).

Z kredytów studenckich mogą korzystać też cudzoziemcy, którym przyznano kartę Polaka, status rezydenta długoterminowego albo zezwolenie na pobyt stały.

ikona strzałki

Kryterium dochodowe

Jedynym warunkiem przyznawalności kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego – w roku ubiegania się o świadczenie dochód na członka rodziny nie może przekroczyć określonej kwoty. Limit jest określany corocznie przez Ministra Edukacji na podstawie informacji przekazywanych z BGK i w latach 2021/2022 został ustalony na 3 000 zł.

wskazówka - ikona
Pamiętaj!

Masz możliwość wystąpienia o kredyt studencki niezależnie od innych świadczeń stypendialnych. Możesz pracować w trakcie studiów, ale Twoje zarobki również zostaną wzięte pod uwagę przy ocenie dochodu na członka rodziny.

Jak złożyć wniosek o kredyt studencki?

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego powinieneś złożyć w instytucji finansowej, która zawarła z BGK lub ARiMR odpowiednią umowę.

ikona symbolizująca bank
Banki, które oferują kredyty dla studentów

Obecnie kredyty dla studentów oferuje:

 • Bank PKO BP S.A.;
 • Bank Pekao S.A.;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi, których obecnie jest ponad 300);
 • banki spółdzielcze z grupy SGB, które przystąpiły do programu.

Sam wniosek możesz złożyć na dwa sposoby:

 1. Korzystając z formularza, którego wzór określa instytucja kredytowa, albo przy użyciu jej systemu teleinformatycznego.
 2. W drugim przypadku zatwierdzasz wysłanie aplikacji za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych uwierzytelniających rachunek w banku.
ikona gwiazdki
Jak przygotować się przesłania wniosku o udzielenie kredytu na studia

We wniosku o udzielenie kredytu na studia podaj następujące informacje:

 • swoje dane osobowe;
 • informację o dotychczas ukończonych studiach, studiach doktoranckich oraz szkole doktorskiej;
 • informację o innych odbywanych studiach lub kształceniu w szkole doktorskiej (jeśli do niej uczęszczasz);
 • dane wymagane przez instytucję finansową do oceny zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • określenie miesięcznej transzy kredytu, jaką chcesz otrzymywać;
 • wysokość dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny.
ikona strzałki

Poręczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu studenckiego polega na znalezieniu poręczyciela, który zagwarantuje spłatę świadczenia na wypadek, gdyby wnioskodawca nie był w stanie na bieżąco regulować zobowiązań. Poręczycielami zwykle są rodzice. 

Zwykle rodzice są poręczycielami kredytu studenckiego.

W wyjątkowo trudnych sytuacjach zabezpieczenia może udzielić Bank Gospodarstwa Krajowego albo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dla osób mieszkających na terenach wiejskich).

Obie instytucje udzielają poręczenia do wysokości 100% wykorzystanej kwoty kredytu w sytuacji, gdy wnioskodawca został całkowicie pozbawiony opieki rodzicielskiej albo dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł (w BGK) lub 1000 zł (w ARiMR). W przypadku bardziej sprzyjających warunków zakres poręczenia może objąć 90% kredytu dla BGK oraz 80% kredytu w ARiMR.

Jak wygląda umowa o kredyt studencki?

Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez cały okres trwania umowy, a umowa zawierana z bankiem powinna zawierać następujące informacje.

ikona listy
Elementy umowy o kredyt studencki
 • okres udzielenia kredytu studenckiego;
 • datę rozpoczęcia wypłaty transz świadczenia;
 • sposób weryfikacji statusu studenta lub doktoranta maksymalnie 2 razy w roku (obecnie odbywa się to elektronicznie, nie musisz już okazywać legitymacji);
 • warunki przedłużenia umowy;
 • zasady zmiany wysokości rat oraz ustalenia harmonogramu spłaty;
 • oprocentowanie kredytu;
 • warunki wypowiedzenia umowy.
żarówka ikona

Warto wiedzieć

Sam ustalasz wysokość transzy kredytu na studia. Zgodnie z §11 rozporządzenia może ona wynosić 400, 600, 800 albo 1000 zł. W każdej chwili możesz też zmienić jej wysokość, ale możliwe, że bank za sporządzenie aneksu pobierze dodatkową opłatę.

Jak wygląda umorzenie kredytu studenckiego?

Rozporządzenie przewiduje możliwość umorzenia kredytu dla studenta w dwóch sytuacjach – po osiągnięciu wyjątkowo dobrych wyników w nauce albo znalezieniu się przez wnioskodawcę w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

Umorzenie kredytu za wyniki w nauce może obejmować od 20 do nawet 50% zobowiązania pozostałego do spłaty na dzień złożenia wniosku. Listy rankingowe najlepszych absolwentów sporządzane są do końca danego roku kalendarzowego.

żarówka ikona

Opłaca się uczyć!

Rozporządzenie przewiduje możliwość umorzenia kredytu o 50% dla studentów lub doktorantów, którzy znaleźli się wśród najlepszych (1%) absolwentów uczelni. Pamiętaj, że musisz wystąpić do kredytodawcy z odpowiednim wnioskiem.

Druga grupa przesłanek umorzenia zobowiązania kredytowego dotyczy studentów w trudnej sytuacji życiowej. Ustawodawca wymienił przykładowy katalog zdarzeń uzasadniający pozytywne rozpatrzenie wniosku. Zalicza się do nich m.in.:

 • utratę źródła dochodu i konieczność korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej;
 • chorobę lub niepełnosprawność wnioskodawcy albo konieczność sprawowania opieki nad chorym czy niepełnosprawnym członkiem rodziny;
 • sytuacja losowa wywołująca szkodę, np. powódź lub pożar;
 • całkowita i nieodwracalna niezdolność do podjęcia pracy zarobkowej.

Nawet jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji, która nie została wymieniona w treści rozporządzenia, warto rozważyć ubieganie się o umorzenie zobowiązania. Nie jest wykluczone, że Twój wniosek zostanie uwzględniony. Przepisy pozwalają złożyć podanie o umorzenie nie wcześniej niż 60 dni od momentu rozpoczęcia spłaty kredytu

Jak wygląda spłata kredytu studenckiego?

wskazówka - ikona
Kredyt studencki jest wypłacany w transzach

Transze kredytu wypłacane są przez czas trwania nauki (maksymalnie 6 lat). Doktoranci mogą z niego korzystać do 4 lat po ukończeniu nauki. Wypłata następuje raz w miesiącu nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim – podczas wakacji, a także urlopu studenckiego lub zawieszenia w prawach studenta wypłaty nie przysługują. A co w takim razie ze spłatą?

ikona strzałki

Spłata kredytu w trybie zwykłym i dwa lata karencji

Spłatę kredytu na studia rozpoczynasz dopiero 2 lata po zakończeniu nauki. Dzięki temu masz szansę znaleźć pracę i ustabilizować swoją sytuację finansową, aby terminowe regulowanie zobowiązania nie było nadmiernym obciążeniem.

Co istotne, odsetki za okres od udzielenia pomocy do rozpoczęcia spłaty reguluje za Ciebie Skarb Państwa, korzystając z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. W praktyce oznacza to, że dwuletnia karencja w spłacie nie powoduje ciągłego powiększania się zobowiązania.

ikona rankingu
Najlepsze konto dla studenta

Konto w banku ma sporo zalet i przyda się nie tylko wtedy, gdy wnioskujesz o kredyt dla studentów. Sprawdź aktualny ranking i otwórz konto z premią.

AUTOPROMOCJA
ikona strzałki

Wcześniejsza spłata kredytu

Oczywiście kredyt dla studentów może być spłacony wcześniej. Jeśli dysponujesz oszczędnościami, które możesz przeznaczyć na przedterminowe uregulowanie zobowiązania, warto rozważyć taką możliwość. Banki udzielające kredytów dla osób uczących się nie pobierają opłat za wcześniejszą spłatę.

praktyczna zasada ikona

Nasza podpowiedź

Jeśli otrzymasz kredyt studencki, możesz przeznaczyć go na dowolnie obrany cel. Mogą to być dodatkowe kursy lub fachowa literatura. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, abyś wypłacane pieniądze wykorzystał na podróż dookoła świata. Bank nie będzie wymagał od Ciebie udokumentowania wydatków.

Jakie są zalety kredytu studenckiego?

Kredyty dla studentów wyróżniają się na tle innych form finansowania. Przede wszystkim sama procedura ubiegania się o kredyt jest prosta i jednoetapowa, a decyzja banku musi zapaść w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

zaleta - ikona

Preferencyjne oprocentowanie

Zwróć również uwagę na preferencyjne oprocentowanie zobowiązania. Jest ono równe sumie marży banku powiększonej o 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Odsetki spłacasz jedynie w połowie wysokości. Resztę zadłużenia pokrywa BGK albo ARiMR.

zaleta - ikona

Dostępność

O kredyt dla studenta możesz ubiegać się przez cały rok, a jego preferencyjne warunki pozostają niezmienne. Jest to możliwe, ponieważ państwo dotuje te inicjatywy banków z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

zaleta - ikona

Dwa lata karencji

Dzięki pokryciu części kosztów nie musisz też zwracać całej kwoty zobowiązania. Możesz też cieszyć się swobodą finansową przez 2 lata po ukończeniu nauki.

zaleta - ikona

Możliwość zawieszenia kredytu

Pamiętaj, że nawet w przypadku pojawienia się trudności w spłacie kredytu masz prawo ubiegać się o jego tymczasowe zawieszenie lub umorzenie. Daje to poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że kłopoty finansowe nie będą spędzały Ci snu z powiek.

W których bankach możesz ubiegać się o kredyt na studia?

Warunki udzielania kredytu studenckiego różnią się w zależności od instytucji, w której ubiegasz się o wsparcie. Przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje o wybranych ofertach*.

logo Banku Peako

Kredyt studencki w Pekao S.A.

Pekao S.A. nie pobiera prowizji za wypłatę transzy kredytu studenckiego dla swoich klientów. Pozostałe osoby będą musiały zapłacić prowizję w wysokości 0,5% od każdej wypłaty.

W przypadku poręczenia prowizja na rzecz BGK wynosi 1,5% każdej wypłaty. Regulamin produktu przewiduje następujące opłaty dodatkowe:

 • za wypłatę transzy na rachunek prowadzony w innym banku – 4 zł;
 • za prolongatę kredytu – każdorazowo 0,05%, minimum 5 zł od kwoty kredytu pozostałej do spłaty;
 • za zaświadczenie o posiadanym lub spłaconym kredycie – od 10 do 25 zł w zależności od kanału, za pośrednictwem którego składasz wniosek;
 • za zmianę innych warunków umowy – od 10 do 35 zł w zależności od sposobu złożenia wniosku.
PKO BP logo

Kredyt studencki w PKO BP

Bank PKO BP nie pobiera opłaty przygotowawczej za udzielenie finansowania w przypadku ubiegania się o finansowanie przez osobę posiadającą dowolny ROR w tej instytucji. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 400 zł. Dodatkowo bank pobiera 2% od każdej wypłacanej transzy dla posiadaczy konta w banku oraz 5% dla pozostałych klientów.

Jeżeli kredyt jest poręczany przez BGK, od każdej transzy odliczana jest prowizja na rzecz banku w wysokości 1,5% każdej wypłaty. Dodatkowe opłaty poniesiesz za:

 • wydłużenie okresu spłaty kredytu – 50 zł;
 • zmiany prawnego sposobu zabezpieczenia na Twój wniosek – 80 zł;
 • sporządzenie aneksu do umowy lub jej odpisu – 50 zł.
BPS logo

Kredyt studencki w banku BPS

Bank BPS nie pobiera opłaty przygotowawczej za udzielenie kredytu, ale prowizja jest naliczana w wysokości 1% od kwoty każdej raty, niezależnie od prowizji dla poręczyciela. Regulamin finansowania przewiduje również następujące opłaty:

 • za wydłużenie czasu spłaty kredytu – 3% od prolongowanej kwoty, minimum 20 zł;
 • sporządzenie aneksu do umowy – 50 zł.

Kredyt studencki to doskonałe rozwiązanie dla osób, które obawiają się, że nie podołają kosztom nauki na uczelni wyższej. Są bezkonkurencyjne w stosunku do kredytu gotówkowego i oferują znacznie korzystniejsze warunki.

* Informacje aktualne na dzień publikacji artykułu (10.11.2022 r.).

źródła - ikona

Źródła wykorzystane do napisania tego artykułu

 • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-w-sprawie-liczby-udzielonych-kredytow-studenckich-w-2021-roku
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002468/O/D20182468.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
 • https://www.pkobp.pl/media_files/0b453363-af9d-4d55-b493-822c2fee2207.pdf
 • https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:e924db6c-87cd-4134-b357-108fb1048216/Wyci%C4%85g%20z%20Taryfy%20Prowizji%20i%20Op%C5%82at_%20Kredyt%20Studencki%20od%201%209%202021.pdf
 • https://www.bankbps.pl/images/Dokumenty/oplaty_i_prowizje/Taryfa-Oplat-i-prowizji-bankowych-Banku_BPS-dla-Klientow-indywidualnych.pdf
Ocena Artykulu

Czy ten artykuł był pomocny?


O temacie opowiedział:
Maciej Szukała - autor w serwisie Rankingkont.pl
Maciej Szukała
Jestem copywriterem specjalizującym się w tworzeniu treści o tematyce prawniczej, biznesowej i ekonomicznej. Z wykształcenia jestem prawnikiem z uprawnieniami radcy prawnego.
Dalsza lektura:
student - podpisanie umowy

Status studenta a umowa o pracę. Kiedy takie rozwiązanie się opłaci?

PRZECZYTAJ → 
wymiana studencka do USA - obrazek

Jak wygląda wymiana studencka do USA?

PRZECZYTAJ → 
praktyka - obrazek artykułu

Praktyki a Staż – najważniejsze różnice

PRZECZYTAJ → 
Wyszukiwarka
cross